Eksperci Finansowo-Księgowi Spółka z o.o.

Usługi audytorskie: badanie sprawozdania finansowego, przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych, opinie w sprawie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ich wycinku (np. prawidłowość ujęcia w księgach rozliczenia otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej), analizy i ekspertyzy, badanie planów przekształceń, badanie sprawozdań Zarządów Spółek Akcyjnych na okoliczność wniesienia nakładów niepieniężnych.
Prowadzenie: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku zryczałtowanego, sporządzanie listy płac, deklaracje ZUS, ewidencja środków trwałych.
Doradztwo finansowo-księgowe: interpretacje w zakresie ustawy o rachunkowości i ustaw pokrewnych, prawidłowości prowadzenia urządzeń księgowych, poprawności księgowań, nietypowych operacji księgowych, itp…
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy i kontaktu z nami.